Նախկին Նախագծեր

Ծրագրի անվանում՝ «Մեդիա և տեղեկատվական գրագիտությունը նախադպրոցական կրթության մեջ»

Ծրագրի ֆինանսավորում՝ ԱՄՆ պետքարտուղարություն  

Ծրագրի իրականացնող՝ Հանրային լրագրության ակումբ (ՀԼԱ)

Ծրագրի գործընկերներ՝ «Քայլ առ քայլ» հիմնադրամ, «Կրթական ակադեմիա» ընկերություն, «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, «Հեքիաթերեն» ինտերակտիվ թատրոն

Իրականացման ժամկետներ՝  Հոկտեմբեր 2022 թ․ – հոկտեմբեր 2023 թ․

Բյուջե՝ 50000 ԱՄՆ դոլար

 

Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի նպատակն էր հայ մանկավարժներին ավելի լավ զինել մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության գիտելիքներով և հմտություններով, բարձրացնել նրանց թվային անվտանգության կարողությունները, օգնել նրանց առավել լավ հասկանալու անձնական տվյալների պաշտպանության կարևորությունը, ձեռք բերելու ծրագրի շրջանակում մշակված մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության ռեսուրսներ և կրթական պլաններ, որոնք պետք է ներմուծվեն նախադպրոցական կրթական համակարգ։

Ծրագրի վերջնական նպատակն էր հասնել Հայաստանում մեդիագրագետ մանկավարժների ընդլայնմանը` բազմապատկելով նրանց գիտելիքներն ու հմտությունները իրենց գործընկերների և նախադպրոցական համակարգի աշակերտների շրջանում՝ ապատեղեկատվությանը դիմակայուն հասարակություն կառուցելու համար:

Բացի այդ, եթե մեդիա և տեղեկատվական գրագիտությունը, ինչպես նաև քննադատական մտածողությունն ինտեգրվեն նախադպրոցական համակարգում, ապա Հայաստանի նախադպրոցական երեխաները, ծնողներն ավելի լավ կզինվեն անհրաժեշտ հմտություններով և քննադատական մտածողությամբ, այդպիսով` ավելի լավ պաշտպանված կլինեն մեդիա և տեղեկատվական տարածքում վնասակար ազդեցությունից:

Ծրագրի խնդիրները

  • Մանկավարժների՝ մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության կարողությունների զարգացում։
  • Մանկավարժների՝ մեդիա և տեղեկատվական գրագիտություն ուսուցանելու կարողությունների զարգացում։
  • Կրթական ռեսուրսների մշակում նախակրթարանների մանկավարժների համար (օր․՝ թեմատիկ նյութեր, կրթական մեթոդաբանություն, կրթական պլաններ, և այլն)։
  • Երևանի և Հայաստանի մարզերի նախադպրոցական հաստատություններում «Կըտ-կըտ ճուտիկ» և «Գողացված արևը» հեքիաթների նորարարական մոտեցմամբ ներկայացումներ՝ «Հեքիաթերեն» ինտերակտիվ թատրոնի միջոցով։
  • Մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության կարևորության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, պետական կառույցների հետ առկա համագործակցության զարգացում՝ առավել մեծ թվով շահառուների ներգրավման ու նախադպրոցական կրթական ծրագրերում մեդիա և տեղեկատվական գրագիտությունը խթանելու նպատակով։
  • Նախադպրոցական և տարրական դպրոցների մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության ծրագրերի միջև կապերի հաստատում, նախադպրոցականների համար մշակված ռեսուրսների փորձարկում տարրական դպրոցի ուսուցիչների հետ՝ մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության վերաբերյալ քննարկումներում նրանց ներգրավելու և ապագա նախագծերի համար նոր հայեցակարգեր ստեղծելու համար:

Ծրագրի գործողությունները և արդյունքները

Գործողություն 1:  Նախակրթարանների մանկավարժների մեդիագրագիտության կարողությունների զարգացում։

ՀԼԱ-ն, ինչպես ԱՄՆ-ի, այնպես էլ տեղական փորձագետների հետ, անցկացվել են մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության կարողությունների զարգացմանն ուղղված սեմինարներ և վեբինարներ՝ նախատեսված նախակրթարանների մանկավարժների և տնօրենների համար։ Ընդհանուր առմամբ, 6 վեբինար անցկացվել է տեղացի և 2 վեբինար՝ միջազգային փորձագետների կողմից՝ նախակրթարանների 400 մանկավարժների համար։ Յուրաքանչյուր վեբինար ունեցել է ավելի քան 100 մասնակից։

Գործողություն 2:  Մանկավարժների՝ մեդիա և տեղեկատվական գրագիտություն ուսուցանելու կարողությունների զարգացում։

Հայաստանի պետական մանկարավարժական համալսարանի և «Քայլ առ քայլ» հիմնադրամի փորձագետները մշակել են 6 TOT վեբինար և 2 TOT սեմինար՝ զարգացնելու մանկավարժների կարողությունները նախադպրոցական մակարդակում մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության ուսուցման հարցում: Կազմակերպվել է 2 սեմինար՝ յուրաքանչյուրը 2 օր տևողությամբ, որին մասնակցել են նախակրթարանների՝ վեբինարներից ընտրված մանկավարժներ։ Սեմինարների մասնակիցների առավելագույն թիվը եղել է 15։ Վեբինարներին որպես դիտորդ մասնակցել են նաև տարրական դպրոցի ուսուցիչները, որպեսզի ներկայացնեն իրենց կարծիքը TOT-ների, կրթական ռեսուրսների վերաբերյալ, ինչպես նաև իրենց համայնքում հետաքրքրություն առաջացնեն մեդիագրագիտության նկատմամբ։

Գործողություն 3: Նախադպրոցական հաստատությունների ուսուցիչների համար ուսումնական ռեսուրսների ու թեմատիկ նյութերի մշակում և հրապարակում։  Ուսուցման ռեսուրսները հիմնված են եղել երեխաների պատմությունների վրա, որոնք օգտագործվում են նախադպրոցական ծրագրերում և ծանոթ են երեխաներին և ուսուցիչներին: Մշակվել է կրթական ռեսուրսների երկու փաթեթ՝ յուրաքանչյուրը նվազագույնը 20 էջ՝ ի լրումն հրատարակվող գրքերի: Նյութերը կբաժանվեն թիրախային խմբերին, օրինակ՝ նախադպրոցական և տարրական դասարանների ուսուցիչներին:

Գործողություն 4: Մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության վերաբերյալ պատմվածքների հրատարակում երեխաների համար՝ Հայաստանի մարզերում առավել լայն տարածման նպատակով։ Ծնողների համար մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության բացատրական քայլ առ քայլ ուղեցույցների մշակում, որը ներկայացնում է մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության հիմնական սկզբունքները, բացատրում տերմինաբանությունը և տրամադրում խորհուրդներ թվային անվտանգության համար:

Գործողություն 5. Երևանի և Հայաստանի մարզերի նախադպրոցական հաստատություններում «Կըտ-կըտ ճուտիկ» և «Գողացված արևը» հեքիաթների նորարարական մոտեցմամբ ներկայացումներ՝ «Հեքիաթերեն» ինտերակտիվ թատրոնի միջոցով։ Share via
Send this to a friend