Հայտարարություններ

Աշխատանքի հնարավորություն ՀԼԱ-ում․ Ծրագրերի ղեկավարի թափուր հաստիք

ՀԱՍՏԻՔԸ՝ Ծրագրերի ղեկավար

 ՎԱՅՐԸ` Երևան

 ԴԻՄԵԼՈւ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ` Սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՍԿՍԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ՝ Անմիջապես

 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ «Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ

 ԴՐՈՒՅՔԸ՝ Լրիվ

 Հանրային լրագրության ակումբը հայտարարում է Ծրագրերի ղեկավարի թափուր հաստիքի մրցույթ։ Մենք փնտրում ենք գործընկերոջ, որը պատասխանատու է, սիրում է աշխատանքը հասարակական ոլորտում, կարողանում է հանդես գալ նախաձեռնություններով և կատարել իր աշխատանքը սահմանված ժամկետներում։

Մենք մտածում ենք, որ ծրագրերի կառավարմամբ զբաղվող մեր գործընկերը պետք է լինի ստեղծագործ ու նորարարական, կարողանա գտնել լուծումներ բարդ իրավիճակներում և կազմակերպել նախագծերի կառավարմանն ուղղված հաղորդակցությունը գործող կողմերի միջև։

Ծրագրերի ղեկավարը կազմակերպությունում պատասխանատու է լինելու բոլոր ծրագրերի կառավարման, դրանց իրականացմանն ուղղված հաղորդակցության վարման և հաշվետվությունների ներկայացման համար։

Հիմնական պարտականությունները՝

 • Վերահսկել ծրագրի/երի հետ կապված բոլոր գործողությունները և հանդես գալ որպես առանցքային պատասխանատու՝ ծրագրային գործընկերների ու դրամաշնորհառուների և ծրագրում ընդգրկված ՀԼԱ աշխատակիցների միջև։
 • Ապահովել ծրագրի/երի գործողությունների անխոչընդոտ ընթացքն ու նախատեսված արդյունքների իրականացումը։
 • Ապահովել ծրագրի/րերի գործողությունների համապատասխանեցումը ՀԼԱ և դրամաշնորհառու կազմակերպության պահանջներին ու կանոններին։
 • Պատասխանատու լինել ծրագրի/երի գործողությունների մշակման, պլանավորման, իրականացման վերահսկման և արդյունքների մշակման ու կատարման համար, ղեկավարել ծրագրի պլանավորումը, բյուջետավորումը, գործողությունների պլանները, ինչպես նաև վերահսկել ծրագրային հաղորդակցման միջոցառումները։
 • Պատասխանատու լինել  ծրագրային հաշվետվությունների համար՝ մշակելով կազմակերպության ներսում և համահայտատուների համար հաշվետվություններ ներկայացնելու համապատասխան ձևաչափ և ժամկետներ։
 • Վերահսկել ծրագրերում ներգրավված այլ գործընկերների՝ ծրագրային աշխատանքների իրականացումը և ժամանակին հաշվետվությունների ներկայացումը։
 • Պատշաճ ժամկետներում կազմակերպության ղեկավարին տեղեկացնել ծրագրերի արդյունքներին վերաբերող բոլոր հնարավոր ռիսկերի և խոչընդոտների մասին։
 • Առաջնորդել և մոտիվացնել ծրագրերում ընդգրկված թիմերին։
 • Վերահսկել ծրագրի գործողությունները և ծախսերը, ինչպես նաև կառավարել/վերահսկել ծրագրում ներգրավված խորհրդատուների և կամավորների հետ աշխատանքը։
 • Ուղղորդել և աջակցել ֆինանասական թիմին ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացում՝ ծրագրային գործողությունների վերաբերյալ պատշաճ և ժամանակին տեղեկություններ հայտնել։
 • Տեղեկացնել և լրացնել տեղեկությունները օնլայն համակարգում պատշաճ և ժամանակին քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի և նոր աշխատակիցների վերաբերյալ։
 • Մշակել ծրագրի/երի մոնիթորինգի և գնահատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր։
 • Կազմել ֆինանսավորում ստացած ծրագրերի բովանդակային և ծրագրային հաշվետվությունները՝ տվյալներ հավաքագրելով համապատասխան աշխատակիցներից/գործընկերներից։
 • Իրականացվող ծրագրերի շրջանակում  նախաձեռնել և կառավարել անհրաժեշտ ապրանքների ու ծառայությունների գնումների գործընթացը:
 • Հետևել Հայաստանում և Հայաստանից դուրս գործող տարբեր դոնոր կազմակերպությունների դրամաշնորհային հնարավորություններին, առաջարկներ ներկայացնելու հայտարարություններին:
 • Մասնակցել դրամաշնորհային ծրագրերի առաջարկներ մշակելու աշխատանքներին։
 • Վարել նամակագրություն  դոնորների հետ, հնարավոր դոնորներին ներկայացնել ՀԼԱ ծրագրերի մասին տեղեկություն, անհրաժեշտ փաստաթղթեր։
 • Ներկայացնել ՀԼԱ-ն և ծրագրերը տարբեր հանդիպումների և համաժողովների ժամանակ։
 • Ապահովել աշխատանքային փաստաթղթերի պատշաճ կերպով պահպանումը, արխիվացումը և գաղտնիությունը։
 • Մշակել և խթանել արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ ՀԼԱ գործընկերների, դրամաշնորհառուների և շահառուների հետ, ինչպես նաև ստեղծել և պահպանել համագործակցային ներդաշնակ մթնոլորտ:
 • Առանձնացնել համապատասխան կազմակերպություններ և հաստատել գործընկերային կապեր՝ բացահայտելու համագործակցության նոր ուղիներ և ընդլայնելու ծրագրի ազդեցությունը:
 • Վերահսկել հաշվետու աշխատակիցների կատարած աշխատանքների որակը։
 • Եռամսյակը մեկ իրականացնել ծրագրերում ներգրավված աշխատակիցների գնահատում և ներկայացնել դրանց արդյունքները ՀԼԱ ղեկավարին։
 • Մասնակցել ՀԼԱ ինստիտուցիոնալ զարգացման գործընթացներին, հեղինակել, մշակել/լրամշակել ՀԼԱ ծրագրերի թեմաներին առնչվող կանոնակարգեր։
 • Անհրաժեշտության դեպքում մշակել ծրագրերի թեմաներին առնչվող համառոտագրեր։
 • Վերահսկել  ծրագրերի ընթացքում ստեղծված բովանդակության որակը, առաջնորդել հաղորդակցման գործընթացները։
 • Հեղինակել ծրագրերից բխող  համապատասխան հաղորդակցման նյութեր, հանրային իրազեկման արշավներ, հանրային իրազեկման այլ նյութեր։
 • Անցկացնել մասնագիտական հմտություններից բխող վեբինարներ, քննարկումներ ու համաժողովներ, համակարգել ու մոդերացնել դրանք՝ ըստ անհրաժեշտության։
 • Պատրաստել ծրագրերին առնչվող հանրային իրազեկման սահիկաշարեր, հաղորդակցման այլ հանրային նյութեր ու բովանդակություններ։
 • Աշխատանքները կատարել նախապես նախանշված վերջնաժամկետներին համապատասխան։
 • Կատարել այլ առաջադրանքներ՝ տրված ՀԼԱ ղեկավարի կողմից:

Պահանջվող հմտությունները, որակները և փորձը՝

 • Բարձրագույն կրթություն լեզվաբանության, ժուռնալիստիկայի, հաղորդակցության կամ համանման այլ ոլորտում։
 • Նվազագույնը 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ հասարակական ոլորտում։
 • Ճշտապահություն, բարեվարքություն, ազնվություն ու բարեկրթություն։
 • Անգլերենի գերազանց իմացություն՝ բանավոր և գրավոր։
 • Սոցիալական մեդիա գործիքների և սոցիալական մեդիայի կառավարման իմացությունը ցանկալի է։
 • Հանրային իրազեկման և հաղորդակցության վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման հմտություններ։
 • Ծրագրերի համար սոցիալական մեդիա արշավի պլանավորման փորձառություն։
 • Microsoft Office փաթեթի հիմնական ծրագրերի իմացություն։
 • Տվյալների հետ աշխատելու և կազմակերպությունում հավաքագրվող անձնական տվյալների համակարգման, դրանց գաղտնիությունն ապահովելու կարողություններ։
 • Վիզուալ նյութերի պատրաստման կարողություններ։
 • Վերջնաժամկետների նկատմամբ պատասխանատվություն ու դրանց պահպանում։
 • Թիմում աշխատելու կարողություն, աշխատանքում համագործակցային սկզբունքներ։
 • Խնդիրների՝ խաղաղ ճանապարհով լուծման հմտություններ և կարողություններ։
 • Բազմաբնույթ առաջադրանքների կատարման հմտություններ։
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ։
 • Հանրային իրազեկման ու բովանդակությունների մշակման կարողություններ։
 • Նոր գիտելիքներ և կարողություններ ձեռք բերելու պատրաստակամություն։
 • Թեժ և արտակարգ իրավիճակներում աշխատանքի փորձ։
 • Գրասենյակային տեխնիկայով աշխատելու կարողություններ։
 • Հասարակական, միջազգային կազմակերպություններում աշխատանքը կդիտվի որպես առավելություն։

Ընձեռվող հնարավորությունները՝

ՀԼԱ-ն իր աշխատակիցների համար ստեղծում է նպաստավոր պայմաններ, ապահովում է ստեղծագործական ազատություն և որոշումների կայացման հնարավորություն։ ՀԼԱ-ն աշխատակցին կարող է գործուղել աշխատանքային և մասնագիտական գործողումների՝ ապահովելով անհարժեշտ բոլոր ծախսերի փոխհատուցումը։ ՀԼԱ-ն կխթանի մասնագետի կարողությունների զարգացումը, մասնագիտական առաջընթացը։ Արդյունավետ համագործակցության պարագայում ՀԼԱ-ն աշխատակցին կընդգրկի այլ նախագծերում։

Դիմելու ընթացակարգը՝

Աշխատանքին դիմելու համար խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն հետևյալ էլ. փոստին` [email protected]: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել «Ծրագրերի ղեկավար – ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ»։

Խնդրում ենք ինքնակենսագրականում նշել առավելագույնը երեք նախկին ղեկավարների և նրանց կոնտակտային տվյալները, որոնք կարող են ձեր մասին կարծիք հայտնել։

Կազմակերպությունը կապ կհաստատի միայն հարցազրույցի համար ընտրված թեկնածուների հետ։

Նախնական ընտրությունն անցած դիմորդներին հնարավորություն է ընձեռվելու ծանոթանալ աշխատանքային պարտականություններին ու բնույթին, փորձել սեփական ուժերը երկշաբաթյա ժամանակահատվածում։

Ընտրված թեկնածուի հետ կնքվելու է եռամսյա փորձաշրջանի պայմանագիր, ապա աշխատանքային պայմանագիր։

Կազմակերպության մասին

Հանրային րագրության ակումբը 2011 թվականից գործող հասարակական կազմակերպություն է, որի ուշադրության կենտրոնում է գտնվում հանրության իրազեկվածությունը երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, մեդիագրագիտության և քննադատական մտածողության խթանումը, մեդիա կազմակերպությունների և մեդիա աշխատողների մասնագիտական աջակցությունը, մարդու իրավունքների բարձրաձայնումն ու պաշտպանությունը, ժողովրդավարությանը նպաստող գործընթացների խթանումը։

Հանրային լրագրության ակումբի և կազմակերպության գործունեության ու ընթացիկ ծրագրերի մասին կարող եք ծանոթանալ ՀԼԱ կայքում։ Բաժանորդագրվել կայքի նորություններին

Share via
Send this to a friend